Algemene voorwaarden, AVG / Privacy

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en de bafa. Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. Deze worden uitgevoerd met incoterm DDP. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt bij technische fouten en/of gebreken vanaf fabriek, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11. Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel  13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 100.79
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Toelichting op enkele bepalingen uit de modelvoorwaarden 'levering aan niet-consumenten':


Artikel 1: Algemeen
Bafa technische import bv.
Definities:
De 'gebruiker' dat bent u, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De 'wederpartij' is uw klant.

Artikel 1 lid 4
Als u de voorwaarden van de wederpartij van de hand wilt wijzen, dan dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk te doen.

Artikel 5 lid 3: Overmacht
Als de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden.
Dit is een voorbeeld. De termijn kan langer of korter zijn. Dit is afhankelijk van de branche van uw bedrijf. Als u deze termijn wijzigt, is het van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard en activiteiten van uw onderneming.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso
Een betalingstermijn van 30 dagen netto.
Deze termijn kan afhankelijk van de branche langer of korter zijn. De termijn mag echter niet zo kort zijn dat de contractspartij het verschuldigde (bijna) niet binnen deze termijn kan voldoen.
Ook de verzuimrente van 1 procent per maand kan hoger of lager zijn. De rente die u berekent mag echter niet buitensporig hoog zijn.
Voordat u incassokosten mag vragen, moet uw klant in ‘verzuim’ zijn. Indien uw klant een particuliere opdrachtgever is dient u een aanmaning te sturen. Indien uw klant een bedrijf is, is dat dus niet nodig tenzij u bijvoorbeeld in een overeenkomst anders overeengekomen bent. Op 1 juli 2012 is voor transacties met particulieren het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 in werking getreden. Dit besluit is toepasselijk op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:
- verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
- verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
- verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De regeling is toepasselijk op particulieren. U mag daar dus van afwijken bij overeenkomsten met niet bedrijven en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het kan overigens wel zijn dat kleine bedrijven door de reflexwerking de bescherming gegeven wordt die particulieren hebben, indien een afwijkende regeling opgenomen wordt in algemene voorwaarden.  
Zijn er over de incassokosten geen afwijkende afspraken gemaakt, dan is op vorderingen waarin de schuldenaar (pas) op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Hoofdsom tot en met € 2.500,-
Toepasselijk percentage: 15% over de hoofdsom
Maximum: € 375,- (min. € 40,-)

Hoofdsom tot en met € 5.000,-
Toepasselijk percentage: € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-)
Maximum: € 625,-

Hoofdsom tot en met € 10.000,-
Toepasselijk percentage: € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-)
Maximum: € 875,-

Hoofdsom tot en met € 200.000,-
Toepasselijk percentage: € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-)
Maximum: € 2.775,-

Hoofdsom tot en met Boven € 200.000,-
Toepasselijk percentage: € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,-)
Maximum: € 6.775,-

Artikel 8 lid 2 en 4: Garantietermijn en meldingstermijn
De garantieperiode in Artikel 8 lid 2, is met name belangrijk bij de levering van een zaak. Ook bij dienstverlening kunnen er zaken worden geleverd. Bij de bepaling van de garantietermijn is het van belang wat de koper redelijkerwijs van de te leveren zaak mag verwachten. Wat onder redelijk verstaan wordt, is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.
De koper mag bijvoorbeeld andere eigenschappen verwachten van een nieuwe zaak of van een merkartikel, dan van een gebruikte zaak of van niet-merkartikelen. Ook is het van belang wat de verkoper heeft meegedeeld over de eigenschappen van de zaak.
Ook de in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van 7 of 14 dagen kan afhankelijk van de branche en de aard van de te leveren producten langer of korter zijn. Deze termijn moet uiteraard wel redelijk zijn. De contractspartij moet de mogelijkheid hebben om te kunnen onderzoeken en melden.
Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen.

Artikel 8 lid 9: Verjaringstermijn
De termijn in de modelvoorwaarden sluit aan bij de termijn in de zwarte lijst. U kunt een korte termijn opnemen, maar de mogelijkheid bestaat dat het beding dan wordt gezien als 'onredelijk bezwarend'.
Het is in dit verband aan te raden om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsbeperking tot tweemaal de factuurwaarde.
Deze termijn is een voorbeeld. De hoogte van de aansprakelijkheid kan afhankelijk van de situatie worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.
Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar zijn, als het risico prima verzekerbaar is.
Een beperking van de aansprakelijkheid zal daarentegen eerder toelaatbaar zijn als de verhouding tussen de prijs van de te leveren producten (of de prijs van de door de gebruiker geleverde dienst) gering is, terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien zo groot is dat deze in geen verhouding staat. In dit geval is het redelijk om de aansprakelijkheid te beperken.
Het is dus steeds belangrijk dat u een goede beoordeling maakt van alle omstandigheden die een rol spelen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar is.
Het is in dit verband raadzaam om ook kennis te nemen van de toelichting bij de algemene voorwaarden voor levering aan consumenten. In het bijzonder als u ook zaken levert aan consumenten of aan partijen die indirect een beroep kunnen doen op de zwarte en de grijze lijst.
Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of zo´n verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

Artikel 12
Het gebruik van dit artikel is naar eigen keuze en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten een rol spelen.

Nb.
Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen moet aanpassen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de KvK geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Disclaimer
Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan of aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) correct is. Bafa Technische import is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Bafa Technische import gecreërde site. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, txten, beelden, images, pdf documentatie), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze voor commecieel gebruik.

Ook het gebruik van bedrijfsnaam koppelen met een produkttype naam en deze te publiceren als algeheel produktnaam is niet toegestaan (zowel in een webshop als website etc.)

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd als text. Deze gaat pas in als er schriftelijk toestemming voor gegeven is.
Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

 

 

PRIVACYVERKLARING

Bafa b.v. Technische import waarvan de handelsonderneming is gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 7005 AS Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bafa b.v. Technische import
Nijverheidsweg 11
Industrieterrein “Verheulsweide”  
7005 AS Doetinchem
info@bafa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voornaam/voorletter(s) en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze onderneming heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen. We registreren alleen persoonsgegevens van onze klanten, daarbij zijn geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@bafa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze email/offerte/produktinformatie en technische vragen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- de interne inkooporders/aanvragen
De interne inkooporders/offerte's — alleen op papier — verstrekt alleen aan onze eigen werknemers en alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik door onze werknemers. Bafa b.v. Technische import / bafa.nl meent dat onderlinge contacten tussen de klanten een essentieel onderdeel zijn ter bevordering van de doelstelling van Bafa b.v. Technische import / bafa.nl. Een klant wordt echter niet automatisch toegevoegd aan de klantenbestand. Bij inkooporders/aanvragen wordt allen gevraagd welke gegevens de nieuwe klant eventueel wil laten vermelden op deze interne lijst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit op je persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bafa b.v. Technische import bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Zodra u langer dan 10 jaar nix besteld bij ons besteld worden uw persoonsgegevens (intern) gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bafa b.v. Technische import en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bafa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bafa b.v. Technische import / bafa.nl wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bafa.nl.

 

 


REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

Contactgegevens
www@bafa.nl
Bafa b.v. Technische import
Nijverheidsweg 11
Industrieterrein “Verheulsweide”  
7005 AS Doetinchem
info@bafa.nl

Bafa b.v. Technische import heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld omdat de resultaten van de "Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming" van de Autoriteit Persoonsgegevens aangeven dat dit niet nodig is. Vragen over Bafa b.v. Technische import / bafa.nl en privacy kunt u richten aan info@bafa.nl

Doelen
Technische import / bafa.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
uitvoering inkooporders - emailadressen
uitvoering offertes - emailadressen
diverse vragen klanten - emailadressen
incidentele zaken - telefoonnummers, emailadressen
interne klantenbestand - NAW gegevens, telefoonnummers, emailadressen
Persoonsgegevens worden niet automatisch verspreid buiten onze onderneming. De klanten geven expliciet aan welke van hun peroonsgegevens zij willen laten verspreiden.

Categorieën van personen
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl verwerkt persoonsgegevens van leden en incidenteel van personen die om informatie vragen.

Categorieën van persoonsgegevens
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl verwerkt NAW gegevens, telefoonnummers en emailadressen.

Datum waarop gegevens worden gewist
Bij afmelding als klant worden alle persoonsgegevens gewist uit onze debiteuren bestand. Bij afmelding als klant geeft Technische import / bafa.nl dit door aan de systeembeheerder die de persoonsgegevens vervolgens wist uit hun administratie.

Categorieën van ontvangers
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl geeft persoonsgegevens alleen door aan interne werknemers, maar alleen in geval het klant aangeeft als klant te willen zijn ingeschreven bij Technische import.

Reikwijdte van delen gegevens
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl deelt geen persoonsgegevens buiten Nederland.

Beveiliging
Bafa b.v. Technische import / bafa.nl meent dat de standaard beveiligingsmaatregelen (antivirus, antimalware e.d.), die klanten op hun computer(s) nemen, voldoende zijn om de persoonsgegevens te beveiligen.

Bafa Technische import, heet u welkom op onze "BAFA.NL Technische import website" met meer dan 3000 technische artikelen!
Hier vindt u de beste kwalitatieve technische producten die wij aanbieden, per merk, productgroepen en type. Bij elk product is ook de mogelijkheid om een productinformatie folder te downloaden of te printen. Omdat het vaak moeilijk is om specifieke technische specificaties van het product te zoeken naar uw wensen, staan wij altijd klaar om u per mail of telefonisch te helpen.
Bafa b.v. Technische import
Nijverheidsweg 11
Industrieterrein Verheulsweide
7005 AS Doetinchem
Tel.: +31 (0)314 344 342
Email: info@bafa.nl
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 09.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 09.00 - 14.30 uur
Weekend: gesloten